Acquaviva Collecroce

 ...deutsch    ...italiano   ...na-našu   ...English

  

 

 


Jimana do gradi aš do njifoga jezika 

 

 

 

  • Jezik zlavi molizani je na jezik ka ga govoru mala čeljadi aš ka jima za jezika do kontata veča veliki jezik taljani.
  • Jezik ka sa sumilja doveče zašto ka prije emigrata su dol z Dalmacije je jezik kroati. Zato sa govore pur "croatomolisano"; ma sa govore pur "zlav/slavo", "škavun/schiavone", "slavomolisano" a onjindand, do mala vrima, "slavisano". Čeljade z Kruča zovu njifog jezik "naš jezik", ol s jenime averbijam "na-našu".
  • Čeljade z Kruča (kana pur one z Mundimitra aš z Filiča) ne zovu maj njifog grad za jima: kada govoru fra njimi govoru sama "naš grad". Jimana Kruč, Mundimitar, Filič hi dopraju čeljade do drugihi dvahi gradi.

   

 

 

 

 

 

 

Situacijuna do jezika 

 

 

 

  • Naš jezik zlavi molizani je još danas, pur-si kokodi bi poča pisat na-našu lu 1800, na jezik ka sa pisa sama raramend.
  • Diferendze lingvistike ka jesu di su ove tri grada, pur-si jezika sa sumiljaju do tuna maneri, jesu parikje. Jena sištemacijuna ka parčiva do jezika z Kruča sa vidi z prijime velikime dicijunarijom na-našu, Dizionario croato molisano, ka je bija činjen do Katedre zlavistike lingvistike do Universita z Kostandze s kolaboracijunom do koga z Kruča aš z Dzagabrije.
  • U Kruč jezik zlavi je poča bit na jezik ufičjal zašto ka sa dopra di kundzilj komunali, dop jene varijacijune do štatuta do komuna, ka je bila činjena mala godišti naza. Ma naš jezik sa dopra još mala lu-kumun, u crikvu, na skolu, zašto ka mangaju čuda riči a čeljade jesu naučene govorat latalijana di jesu čeljade fruštire o čeljade jimbortande.
  • Kada gredu Kroata, nike dopraju na jezik ka sa sumilja jeziku kroatomu.
  • Pur-si na skolu sa čini štokodi, sa ne more reč ka sa kaziva naš jezik kaka bi sa tila.

 

 

 

 

Home | Ričerke | Jezik| Storija | Džeografija | Štatistika | Kandželarija | Publikacijune | Ritrata | Informacijune