Acquaviva Collecroce

 

 

  ...deutsch    ...italiano   ...na-našu   ...English

 

 


Di su naše grada 

 

 

 

  • Naše tri grada sa nahodaju di brda usrid riki Biferna e Trinja, 30 km do mora e 60 km do glavnoga čitala do provindže z Kambavaša (Kruč sa nahoda mbača jenga brda, fra 370 e 470 m zgora mora). Njifoga tenimenda kumbinivaju jena s drugime.
  • Svud okla njihi jesu grada ka kjikjarijaju latalijana. Fra njimi je Palata - di je la Comunità Montana Montemauro - ka uhita osam gradi (usrid njihi je Kruč). Katedra do Slavistike/Lingvistike do Universita z Kostandze študija pur dijalet molizan z Palate za njevoga kontata s jezikom z Kruča.
  • Grada veča naduga a veča imbortand skupa s Larinom, di biša a još je tribuna, su Termula, di je puort a di stoji biškup, Guašt, grad zgora mora, di su svedni negocijal naše čeljade.
  • Za jezika je još za reč ka utra Moliz jesu nike grada djedjare di sa govore još albanez, kana Mundžalfun ka je mala naduga do našhi gradi a kumbiniva s Palatom. Sa misli za čit nike ričerke za kumbrundat ono ka je sa kanjala kaka je sa kanjala kada jezika zlav albanez su sa smišal s taljanom. Štokodi do Sistema verbale di Montecilfone je dža bila publikana

 

 

Home | Ričerke | Jezik| Storija | Džeografija | Štatistika | Kandželarija | Publikacijune | Ritrata | Informacijune